7816 odwiedzin
3.12.2021 r.

Laboratorium Badań Tribologicznych

Działalność Laboratorium ukierunkowana jest w szczególności na prace naukowo-badawcze i aplikacyjne w obszarze tarcia, zużycia i smarowania elementów maszyn i narzędzi, zarówno w zakresie rozwiązań zmniejszających negatywne skutki tarcia, jak też opracowywania nowych metod, aparatury badawczej i testowej.

Celem utrzymania wysokiej pozycji i unikatowości Laboratorium w odniesieniu do kompleksowości potencjału i jakości wyposażenia, w sytuacji bardzo dynamicznego rozwoju tego obszaru badań na świecie, konieczne jest jego doposażenie w specjalizowaną aparaturę tribologiczną, j ak też nowoczesne, urządzenia do analizy przemian fizyko-chemicznych materiałów zachodzących w czasie tarcia, co decyduje o opracowywaniu naukowych podstaw aplikacyjnych rozwiązań metodologicznych i technologicznych.

Kierownik Laboratorium Badań Tribologicznych
prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Piekoszewski

W ramach programu zakupiono:
Mikroskop interferometryczny Talysurf CCI
Nanotribometr typu kula-tarcza z ruchem obrotowym lub posuwisto-zwrotnym
Tribotester typu kula-tarcza z ruchem oscylacyjnym i możliwością badań wysokotemperaturowych
Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) z „niską próżnią”, wyposażony w mikroanalizatory rentgenowskie typu EDS i WDS