7812 odwiedzin
3.12.2021 r.

Laboratorium Technologii Proekologicznych

Realizowane w Laboratorium prace o charakterze badawczo-rozwojowym dotyczą opracowania i doskonalenia innowacyjnych technologii przemysłowych pozwalających na obniżenie materiało- i energochłonności procesów wytwarzania, przy jednoczesnym racjonalnym zagospodarowaniu powstających, potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska odpadów. W Laboratorium prowadzone są analizy właściwości fizykochemicznych płynów eksploatacyjnych, a także opracowywane są specjalistyczne, bezpieczne dla środowiska urządzenia techniczne.

Szybko rozwijana, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem, tematyka prac badawczych w obrębie nowej generacji biodegradowalnych płynów eksploatacyjnych, wymaga doposażenia bazy laboratoryjnej w specjalistyczne urządzenia analityczne, w szczególności nowej generacji spektrometry, chromatografy oraz analizatory, przeznaczone do diagnostyki kluczowych właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych specjalizowanych płynów eksploatacyjnych.

Kierownik Laboratorium Technologii Proekologicznych
dr inż. Jarosław Molenda

W ramach programu zakupiono:
Analizator do pomiaru pH, przewodności, stężenia jonowego model S47-K Seven Multi firmy Mettler-Toledo
Aparat do oznaczania stabilności smarów plastycznych Roller Tester
Automatyczny aparat do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia CPP 5GS
Lepkościomierz rotacyjny (reometr) Physica MCR 102
Titrator TitroMatic 2S firmy Crison
Wiskozymetr automatyczny
Wiskozymetr do oznaczania lepkości dynamicznej
Aparat do badania prężności par
Aparat do badania temperatury płynięcia i mętnienia
System chromatograficzny typu GC/MS
Rentgenowski spektrometr fluorescencyjny
Chromatograf cieczowy systemu typu HPLC z detektorem współczynnika załamania światła
Spektrofotometr UV- Vis
Spektrofotometr IR
Spektrometr atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP)
Uniwersalny wielokanałowy miernik laboratoryjny
Automatyczny gęstościomierz oscylacyjny