12130 odwiedzin
27.6.2022 r.
 • Projekt
  • Projekt „Zintegrowane Laboratoria Zrównoważonych Technologii Eksploatacji” był kluczowym projektem inwestycyjnym realizowanym przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB (ITeE-PIB) w Radomiu w latach 2009-2013.

   Projekt dotyczył rozwoju infrastruktury badawczej Wnioskodawcy w obszarze technologii eksploatacji materiałów, maszyn i innych obiektów technicznych. Podjęte w ramach Projektu prace rozwojowe realizowane były w obrębie kompleksu Laboratoriów badawczych Wnioskodawcy obejmujących: Laboratorium Badań Tribologicznych,
   Laboratorium Technologii Proekologicznych,
   Laboratorium Inżynierii Powierzchni,
   Laboratorium Mechatroniki,
   Laboratorium Systemów Sterowania.

   Program realizowany był w okresie 02. 03. 2009 r. – 28. 02. 2013 r., w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

   Zasadność Projektu, oprócz zapotrzebowania na prace badawcze zgłaszane przez jednostki gospodarcze bezpośrednio do Wnioskodawcy, potwierdzona była również prognozami określonymi m.in. w Narodowym Programie Foresight 2020, a także priorytetami Programów ramowych UE, znajdującymi swoje odzwierciedlenie również w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.


 • Cel Projektu
  • Ogólnym celem Projektu było wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarki poprzez wzrost innowacyjności w procesach technologii eksploatacji urządzeń technicznych. Cel projektu był zgodny z celem głównym Programu Operacyjna Gospodarka oraz celami osi priorytetowej 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, a także celami szczegółowymi: Wzrost konkurencyjności polskiej nauki oraz Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.

   Cele bezpośrednie Projektu to podniesienie poziomu wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na rozwój technik zrównoważonej eksploatacji obiektów technicznych oraz wzmocnienie roli i podniesienie poziomu konkurencyjność Wnioskodawcy w skali krajowej i międzynarodowej.


 • Rezultaty
  • Bezpośrednim efektem Projektu była rozbudowa, medernizacja i doposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczo-testową.

   Rozbudowa infrastruktury badawczej Instytutu pozwoliła na poszerzenie zakresu realizowanych badań ukierunkowanych na proekologiczne, energo- i materiałooszczędne technologie wytwarzania o zwiększonej odporności na degradację w czasie eksploatacji, a także na rozwiązania konstrukcyjne i systemy sterowania umożliwiające zwiększenie jakości i bezpieczeństwa technicznego użytkowania. Realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia komercyjnych zastosowań wyników badań naukowych, co przełoży się na wzrost konkurencyjności krajowych produktów i firm, i tym samym przyczyni się do zwiększenia roli Instytutu w zrównoważonym rozwoju krajowej gospodarki.


 • Zarządzanie