12125 odwiedzin
27.6.2022 r.

Realizowane zadania

Harmonogram Projektu obejmował realizację zadania nr 1 Opracowanie wniosku i studium wykonalności projektu" oraz:

Zadanie 2 Rozwój bazy aparaturowej Laboratorium Inżynierii Powierzchni
Zadanie 3 Rozwój bazy aparaturowej Laboratorium Badań Tribologicznych
Zadanie 4 Rozwój bazy aparaturowej Laboratorium Mechatroniki
Zadanie 5 Rozwój bazy aparaturowej Laboratorium Systemów Sterowania
Zadanie 6 Rozwój bazy aparaturowej Laboratorium Technologii Proekologicznych
Zadanie 7 Rozwój infrastruktury laboratoriów
Zadanie 8 Promocja projektu

Zadania 2 – 6 były bezpośrednio związane z rozwojem bazy sprzętowej, aparaturowej i systemowej pięciu laboratoriów Wnioskodawcy. Zadanie 7 dotyczyło rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej (budynki i budowle) laboratoriów i uwzględniało prace remontowo-adaptacyjne i instalacyjne konieczne do właściwego funkcjonowania rozbudowanych laboratoriów. Zadanie 8 natomiast obejmowało działania związane z promocją realizowanego Projektu.

Realizacja prac w obrębie wszystkich zadań podzielona została na 4 etapy.

W przypadku zadań 2 – 6 etapy te dotyczyły odpowiednio opracowania koncepcji aparatury, systemów czy układów badawczych, organizacji przetargów, zakupu nowego sprzętu badawczo-testowego i jego instalacji w poszczególnych laboratoriach Instytutu.

Etapy zadania 7 „Rozwój infrastruktury laboratoriów” dotyczyły opracowania projektów adaptacji i rozbudowy pomieszczeń laboratoryjnych, przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych, wykonanie instalacji warunkujących prawidłową pracę aparatury i funkcjonowanie laboratoriów oraz zarządzanie pracami podjętymi w projekcie.

W ramach zadania 8 „Promocja projektu” opracowano materiały informacyjne, wykonano portal internetowy, przygotowano publikacje.